Produkt, funktionel enhed og referencestrømme i LCA

Hansen K, Petersen C, Weidema B P, Wenzel H (2004)

Publication info

København: Miljøstyrelsen. (Miljønyt 69).

Sammendrag

Emnet for denne vejledning er nogle af de første elementer i en livscyklusvurdering, efter at man har defineret undersøgelsens mål (se også Figur 2), nemlig:

  • fastlæggelsen af relevante produktfunktioner og produktalternativer (dvs. undersøgelsesobjektet),
  • definition af funktionel enhed, og
  • fastlæggelse af referencestrømme.

Disse elementer kan ofte være afgørende for resultatet af en konkret livscyklusvurdering. Derfor er det vigtigt at disse elementer udføres med omhu.

Formålet med denne vejledning er at tilvejebringe en entydig procedure for disse elementer i en livscyklusvurdering.
De omtalte elementer tjener tre formål:

  1. At fastlægge undersøgelsesobjektet, og dermed foretage en første afgrænsning af de produktsystemer, der skal undersøges. Eksempel: Kunstig udendørs-belysning med dagslys-spektrum til eksisterende eur opæiske armaturer.
  2. At tilvejebringe en kvantificeret referenceenhed (funktionel enhed) for alle andre analysedata. Eksempel: Belysning af 10 kvadratmeter med 3000 lux i 50000 timer med dagslys-spektrum ved 5600 K.
  3. At fastlægge de referencestrømme, der i en sammenlignende analyse skaber ækvivalens mellem de alternative produktsystemer. Eksempel: 15 dagslyspærer á 10000 lux med en levetid på 10000 timer sammenlignet med 6 dagslyspærer á 10000 lux med en levetid på 25000 timer.

En livscyklusvurdering undersøger miljøpåvirkningerne ved en mulig pro- duktsubstitution, dvs. et valg af ét produkt frem for et andet, eller et valg af et bestemt produkt i forhold til et fravalg af dette produkt.

Den funktionelle enhed beskriver og kvantificerer de egenskaber ved produktet, der skal være til stede, for at den undersøgte substitution kan finde sted. Disse egenskaber (funktionalitet, udseende, stabilitet, holdbarhed, osv.) bestemmes igen af kravene på det marked, hvor produktet skal sælges.

Referencestrømmene omsætter den abstrakte funktionelle enhed til konkrete produktstrømme for hvert af de systemer der sammenlignes, således at produktalternativerne sammenlignes på et ækvivalent grundlag, der afspejler de faktiske konsekvenser af den mulige produktsubstitution. Referencestrømmene er udgangspunkt for at opbygge de nødvendige modeller af produktsystemerne.

Download PDF