Forbrugernes mulighed for at ændre indkøb og tilberedning af fødevarer i en mere miljøvenlig retning

Weidema B P, Mortensen B (1995)

Publication info

Projektinternt notat til projektet “Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter” Lyngby: Instituttet for Produktudvikling, 1995.08.26. (rettet 10.30.)

Indledning

Nærværende notat begrænser sig til de væsentligste miljøpåvirkninger fra fødevarer, nemlig:

  • energiforbrug og emissioner herfra,
  • brug af pesticider i landbruget,
  • belastning af vandmiljøet med næringssalte og organisk stof.

Andre belastninger, der bør nævnes, er:

  • belastning af vandmiljøet med tungmetaller fra fosforgødning,
  • ammoniakfordampning, der bidrager til forsuring.

Forbrugerne kan søge at påvirke de ovennævnte forhold ved at:

  • vælge den samme fødevare i en anden kvalitet,
  • ændre kostsammensætningen ved fravalg af særligt miljøbelastende fødevarer og tilvalg af mindremiljøbelastende fødevarer,
  • ændre forarbejdningsgrad eller tilberedningsform.

I det følgende gennemgås vores viden om hvorledes og i hvor høj grad de ovennævnte miljøpåvirkninger kan påvirkes gennem disse handlemuligheder.

 

Download PDF