Datakvalitet og statistisk analyse i livscyklusvurdering