Cirkulær økonomi i Kolding Kommune

Schmidt J, Astudillo M F (2019)

Publication info

Rapport 2.-0 LCA consultants, Aalborg

Uddrag fra indledning

Som et led i arbejdet med cirkulær økonomi ønsker Kolding Kommune at få skabt en opgørelse af kommunens samlede materiale-, energi- og affaldsflows samt samlede miljøpåvirkninger. De samlede miljøpåvirkninger opgøres i et livscyklusperspektiv, således at der ikke kun tages højde for de direkte udledninger af eksempelvis CO2 i kommunen, men også udledninger fra fremstilling af produkter udenfor kommunen og i andre lande.

Formålet med analysen er:
-At skabe en baseline som fungerer som reference og sammenligningsgrundlag, når fremtidige tiltag i forbindelse med cirkulær økonomi udvælges og prioriteres.
-At skabe et overordnet overblik over de væsentlige materiale- og energistrømme samt miljøpåvirkninger forårsaget af aktiviteter i Kolding Kommune

Opgørelsen af materiale- og energiflows omfatter både, hvad der produceres og bruges i kommunen. Brug af materialer og energi og affaldsgenerering opdeles på henholdsvis kommunens virksomheder og som endeligt forbrug (husholdninger). Masse- og energistrømsanalysen anvendes til at identificere de store strømme i kommunen. Det er ofte her, at de største potentialer for en mere cirkulær økonomi kan findes.

Download PDF